حقوق محیط زیست در دور آنتروپوسِن (نو-انسانی)

ژانت بلیک؛ امیر پناهنده ثمرین

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.29252/envs.17.3.15

چکیده
  سابقه و هدف: در سالهای گذشته، کارگروه آنتروپوسن، به سرپرستی یان زالاشوویچ، با انتشار مقاله های زیاد، مهم ترین نقش را در تعریف و توجیهدور آنتروپوسن (نو-انسانی) از منظر علوم تجربی داشته است. ویداس از جمله مهم ترین نویسندگانی است که درباره ی ارتباط میان دور آنتروپوسنبا حقوق بین الملل مطالبی را به نگارش درآورده است. پژوهش کنونی با هدف بیان ...  بیشتر

نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش ها و راهکارها

فرهاد جم؛ ژانت بلیک

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 141-156

چکیده
  سابقه و هدف: نظام حکمرانی زیست‌محیطی جهانی در دست‌یابی به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از محیط زیست جهانی و تحقق توسعه پایدار، چندان موفق نبوده است. از جمله دلایل این امر، ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین‌المللی؛ تورم موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست محیطی، ساختارها و نهادهای بین‌المللی نامناسب؛ عدم پیروی از اسناد و عملی و اجرایی ...  بیشتر