نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش ها و راهکارها

فرهاد جم؛ ژانت بلیک

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 141-156

چکیده
  سابقه و هدف: نظام حکمرانی زیست‌محیطی جهانی در دست‌یابی به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از محیط زیست جهانی و تحقق توسعه پایدار، چندان موفق نبوده است. از جمله دلایل این امر، ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین‌المللی؛ تورم موافقت‌نامه‌های چندجانبه زیست محیطی، ساختارها و نهادهای بین‌المللی نامناسب؛ عدم پیروی از اسناد و عملی و اجرایی ...  بیشتر