بررسی پارامتریک رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن در سیستم‌های دو فازی

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محمد محمودیان شوشتری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 29-38

چکیده
  بیان کمّی ویژگی های هیدرولیکی خاک نقش مهمی در پیش­گیری از ورود آلاینده­های هیدروکربنی به خاک و آبهای زیر زمینی دارد. به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن به عنوان یک آلاینده­ی سمّی کلردار در خاک، منحنی­های نگهداشت پرکلرواتیلن و آب در خاک بدست آمد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع برای این دو سیال به روش بار ثابت تعیین که مقدار آن برای ...  بیشتر