بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار گاز CO2 در ایران

الهه واثقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 117-124

چکیده
  هرچند افزایش رشد اقتصادی‌یکی از مهم‌ترین اهدف دولت‌ها می‌باشد، اما رشد اقتصادی بالاتر عمدتا با افزایش آلودگی‌های زیست محیطی همراه است. تجربه کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد با افزایش رشد اقتصادی، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش می‌یابد ...  بیشتر