ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

فرشاد کیوان بهجو؛ احمد هاشمیان؛ مصطفی پناهی؛ الناز حسن زاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 137-146

چکیده
  این تحقیق با هدف ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی اصلی خاک و با تأکید بر خاک جنگل‌های منتخب منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با روش EPM، میزان فرسایش تعیین و سپس مقدار هدر‌رفت سه عنصر غذایی مهم (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر اساس اختلاف مقادیر عناصر غذایی دو تیمار شاهد و فرسایش‌‌یافته اندازه‌گیری ...  بیشتر