ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اسدآباد همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

بلال اروجی؛ عیسی سلگی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 91-104

چکیده
  پهنه بندی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان از روش های کنترل آلودگیآنهاست که در این پژوهش، برای آبخوان اسدآباد استفاده شد . در اینکار برای شناسایی نواحی آسیب پذیر آبخوان دشت اسدآباد در برابرآلودگی و تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان از سه روش دراستیک،SINTACS و SI استفاده شد. ابتدا نقشه حساسیت دشت برای هر یک ازمدل های مورد نظر، با توجه به لایه های اطلاعاتی ...  بیشتر