ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP با رویکردی جدید در آمایش سرزمین کشور (گام دوم: اولویت‌بندی و آمایش کاربری‌های مختلف)

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 23-36

چکیده
  آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی‌های محیطی در سطح منطقه و کشور، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت کاربری اراضی در شهرستان جهرم، این مقاله بر آن است تا مقایسه‌ای بین کاربری اراضی موجود و نقشه آمایش تهیه‌شده برای شهرستان انجام دهد. بر این اساس در فرآیند آمایش و اولویت‌بندی کاربری‌ها از ...  بیشتر

ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP‏ به منظور بررسی توان های اکولوژیک کاربری های مختلف ‏ ‏(مطالعه موردی: شهرستان جهرم)‏

مسعود مسعودی؛ پرویز جوکار

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 51-68

چکیده
  آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. غالب روش های ارزیابی توان مورد بررسی مانند روش های ارائه شده توسط سازمان فائو و همچنین روش اکولوژیکی آمایش سرزمین در ایران با توجه به نوع نگرش به محیط و بررسی اجزای آن و نیز برآورد توان بدون پیش داوری ...  بیشتر