ارزیابی مقاومت و بیش‌اندوزی سرب به وسیله گیاه سلمه‎تره (chenopodium album L.) در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

نازلی علیپور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محبوبه مظهری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 105-112

چکیده
  مقاومت و جذب آلاینده‌ها به‎ویژه فلزات سنگین به‌ وسیله گیاهان مختلف متفاوت است. چنان‎چه بتوان گیاهان مقاومی یافت که قادر باشند مقداری از آلودگی‌های موجود در آب و یا خاک را کاهش دهند می‌توان از آن‌ها برای آلودگی‌زدایی منابع آلوده استفاده کرد. هدف از این پژوهش بررسی توا‎نایی گیاه شورپسند سلمه‎تره در استخراج گیاهی سرب و تعیین زمان ...  بیشتر