مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع

طیبه اکبری؛ راضیه لک؛ رضا شهبازی؛ کمال الدین علیزاده؛ اشرف اسدی؛ مهرنوش قدیمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 89-102

چکیده
  پژوهش حاضر با روش پالینولوژی و ترسیم نمودار گرده ومحاسبه نسبت­های گرده مغزه رسوبی دریاچه گهر و بازسازی داده های دما و بارش منطقه بوسیله مدل کلان مقیاس طبیعی اقلیمی1 انجام شد. چهار زون اصلی شامل دو زون قدیمی تر GHA (عمق 300 تا 290 سانتی متر) و GHB (عمق 290 تا 110 سانتی متر)  و دو زون جدید تر GHC (عمق 110 تا 50 سانتی متر)  و زونGHD (عمق 50 تا 0 سانتی متر) شناسایی ...  بیشتر