نانوفسیل‌های آهکی: شاهدی بر رخداد گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) در حوضه رسوبی زاگرس

آذین آهی فر؛ انوشیروان کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  گرمای حداکثری پالئوسن-ائوسن (PETM) یک حادثه آب و هوایی کوتاه‌مدت است که در حدود 56 میلیون سال قبل اثرات شدیدی بر اکوسیستم‌های زیستی جهانی بویژه نانوپلانکتون‌های آهکی داشته است. بررسی بقایای فسیلی نانوپلانکتون‌های آهکی در توالی‌های رسوبی ته‌نشین شده‌ طی برهه مذکور در حوضه رسوبی زاگرس، حکایت از حضور مجموعه نانوفسیلی غنی متشکل از ...  بیشتر