تأثیر استفاده از پساب بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت شرایط روش‌های آبیاری قطره‌ای و شیاری

محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی؛ یار محمد بای؛ پوریا میرزا زنجانی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  اهمیت و جایگاه آب در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، کشاورزی و صنعت بر هیچکس پوشیده نسیت. در این راستا به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر آبیاری با آب‌های با کیفیت پایین مانند پساب یک راهکار عملی و مناسب می‌باشد. هم‌چنین پساب می‌تواند به‌عنوان یک منبع غنی از مواد معدنی و آلی به‌منظور حاصلخیز نمودن خاک قلمداد شود. در تحقیق حاضر به­منظور ...  بیشتر