بررسی میزان اثربخشی مقادیر مختلف کود نیتروژن، پتاسیم و روی بر میزان نیترات در غلاف و خصوصیات کمّی لوبیا سبز (Phaseolous Vulgaris) ژنوتیپ Sunray در منطقه ورامین

محمد نصری

دوره 12، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف بهینه کود بر میزان تجمع نیترات در غلاف، عملکرد تر غلاف و  خصوصیات کمّی لوبیا سبز (Phaseolus Vulgaris) ژنوتیپ Sunray، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده (اسپیلت پلات) با کمک طرح پایه  بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ورامین در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش کرت‌های اصلی شامل سطوح ...  بیشتر