ارتباط آلودگی هوا و کمبود ویتامین D در زنان باردار و نوزادان در یک منطقه ی آفتاب خیز

رویا کلیشادی؛ پریناز پورصفا؛ فائزه شریفی قزوینی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  ویتاین دی یکی از مواد ضروری در فرآیندهای متابولیکی و فیزیولوژیکی در بدن انسان می باشد. 25 هیدروکسی ویتامین D حساس نرین شاخص وضعیت ویتامین D و بازتاب مصرف آن در رژیم غذایی و تولید پوست است. با در نظر گرفتن اهمیت ویتامین D  در بدن به ویژه در زنان باردار و نوزادانشان این مطالعه به منظور بررسی اثر آلودگی هوا با سرم 25 هیدروکسی ویتامین D در ...  بیشتر