منشاءیابی برخی فلزات‌سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر کرمان

فریبا جعفری؛ حسین خادمی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست‌محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمه‌خشک می‌باشد که زیان‌های جانی و مالی فراوانی برای انسان به‌همراه دارد. این مطالعه به‌منظور مقایسه غلظت فلزات‌سنگین در نمونه‌های خاک با گرد و غبار و نیز شناسایی منابع احتمالی فلزات‌سنگین موجود در گرد و غبار شهر کرمان صورت پذیرفت. بدین منظور طی ماه‌های ...  بیشتر