بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 هوای شهر اهواز

غلامرضا گودرزی؛ نادعلی علوی بختیاروند؛ محمد شیرمردی؛ محمد حیدری فارسانی؛ کامبیز احمدی انگالی؛ الهه زلقی؛ مهدی وثوقی نیری

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  اهواز به عنوان کانون مرکزی جنوب غربی ایران، تحت تأثیر طوفان‌های گردو غبار خاورمیانه‌ای نشأت‌گرفته از عراق، عربستان سعودی، اردن، سوریه و همچنین آفریقا قرارگرفته است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 در طی روزهای عادی و گردو غباری در شهر اهواز بود. یک دستگاه نمونه‌بردار با حجم بالا برای جمع‌آوری نمونه ...  بیشتر