بررسی توان ترسیب کربن گونه جو وحشی (Psathyrostachys fragilis) در دو تیمار قرق و چرا در مراتع فشم استان تهران

مریم صارمی؛ عین اله روحی مقدم؛ نصراله بصیرانی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1393

چکیده
  مراتع، حدود نیمی از خشکی­های جهان را تشکیل می­دهند و حاوی بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست‌کره خاکی می­باشند. در نتیجه، این اراضی قابلیت زیادی جهت ترسیب کربن دارا هستند. این تحقیق به‌منظور تعیین مقدار ترسیب کربن گونه  fragilis Psathyrostachys  و هم‌چنین مقایسه میزان آن در دو تیمار قرق و چرا صورت گرفت. به‌‌دین منظور، پس از شناسایی مقدماتی ...  بیشتر