تاثیر آلاینده گازوئیل بر پارامترهای مقاومتی خاک کائولینیت

محسن قدردان؛ محمدرضا صبور؛ حسن قاسم زاده؛ الهه خسروی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  آلودگی خاک و آب­های زیرزمینی به مواد ارگانیک و سمی یک مشکل شایع محیط زیستی است. در این میان محصولات نفتی یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست محسوب می­شود. آلودگی خاک از طریق فعالیتهای پتروشیمی و نشت مواد نفتی تنها یک مسئله زیست محیطی نمی باشد بلکه یک مسئله ژئوتکنیکی  نیز محسوب می شود. در اثر فرآیندهای فیزیکی-شیمیایی که بین آلاینده ...  بیشتر