حفاظت از محیط زیست در قبال خسارات ناشی از درگیری مسلحانه

هاجر راعی دهقی؛ جواد نجفی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 139-153

چکیده
  جنگ پدیده‌ای است که در آن خسارت اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی که در طول درگیری مسلحانه خسارات قابل توجهی بر آن وارد می شود محیط زیست است. در این راستا حقوق بشردوستانه در تعداد معدودی از مقررات خود به محیط زیست و حمایت از آن توجه داشته است. با این حال این مقررات به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست نپرداخته اند و این مساله مطرح می شود ...  بیشتر