ظرفیتهای اجرایی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیستمحیطی

محبوبه رضایی ناندلی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  درک واقعی مخاطرات ناشی از تخریب محیط زیست به ویژه در چنددهه اخیر هیچ گونه تردیدی در الزام کشورها به اتخاذ نگاه سبزمحور(محیط زیست محور) در سیاستگذاریهای کلان خود باقینمی گذارد. پرواضح است که هر توفیقی در این راه نیازمند تغییررویکرد عمومی آحاد جامعه است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار باطبیعت نیازمند سازماندهی قانونمند مشارکت و نیز ...  بیشتر