ارتباط غلظت باقیمانده آفتکشهای آلی فسفره و کلره در آب و رسوب

کامیار طاهری؛ نادر بهرامیفر

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این تحقیق ارتباط غلظت باقی مانده 3 آفت کش آلی فسفره 1 و 11آفت کش آلی کلره 2 در آب و رسوب با فصول سال در رودخانه سیاهرودقائم شهر (در استان مازندران ایران) مورد بررسی قرار گرفت . آب ورسوب رودخانه سیاه رود از 7 ایستگاه در سه فصل نمونه برداری شد و3 اندازه گیری شد . در GC/ECD غلظت آفت کش ها توسط دستگاه،0/ 4 تا 050 LOD ها از مقدار DDT نمونههای آب غلظت0، و ...  بیشتر