ارزیابی و تحلیل تناسب اراضی شهری برای توسعه پارک های شهری (منطقه مطالعه: شهر سنندج)

محمدرضا مثنوی؛ مرتضی دیناروندی؛ حمید تاسا

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  پارک ها بهلحاظ کارکرد های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادیموجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومیمی شوند، بنابراین نحوه پراکنش آنها در عرصه های شهری به لحاظشهرسازی و نیز رعایت عدالت اجتماعی حائز اهمیت است. هدف اصلیاین تحقیق، مدل ساز ی تحلیل درجه تناسب زمین برای توسعهپارکهای شهری است که در قالب مطالعات فضا یی  مکانی ، و ب ...  بیشتر