برآورد اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار دیاکسید کربن در اقتصاد ایران

حسن گلمرادی آدینه وند؛ عباس عرب مازار

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  هدف این مقاله برآورد تجربی اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و انتشار دی اکسید کربن مربوط به آن به منظور تخمین هزینه های کلی سیاست های کاهش انتشار دی اکسید کربن است. به همین منظور با استفاده ازروش خودرگرسیون برداری، کشش های بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال  نسبت به انواع مختلف سوخت های فسیلی محاسبه ...  بیشتر