مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران

ساناز فتحی؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ فاطمه رزاقی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان آلودگی صوتی در بعضی ازنقاط منطقه 5 و قسمت جنوب منطقه 6 (ناحیه 2) تهران است. اینمناطق در بازده زمانی یکسان (خرداد 1390 ) طی سهنوبت روزانه درساعات پیک ترافیک بهوسیله دستگاه صدا سنج مدل 2236 ساختبروئل و کجائر شاخصهای صدا اندازهگیری، محاسبه، تجزیه و تحلیلشد و (GIS) گردید، سپس داده ها وارد نرم افزار اطلاعات جغرافیاییلایههای ...  بیشتر