بررسی تجزیهزیستی تفاله و پسماند چای و تراشههای درخت بلوط توسط قارچ گنودرما

اعظم جوانمرد؛ مهناز مظاهری اسدی؛ مهران کیانی راد

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  پسماندهای گیاهی و ضایعات کشاورزی حاوی مقادیر قابل توجهی ازترکیبات لیگنینی و سلولزی میباشد. در پی رشد جمعیت انسانی وافزایش کشت، تولید و مصرف، دفع این مواد در این حجم امروزه بهیکمعضل مهم محیط زیستی تبدیل شده است. این در حالی است کهمیکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات فوق، نهتنها نقش مهمی درعدم فساد و رفع آلودگی ناشی از انباشته شدن ...  بیشتر