سازههای پیشبینی کننده رفتار اکولوژیک ذرتکاران شهرستان شیراز: کاربرد مدل جامع تشخیص عمل

نسیم ایزدی؛ داریوش حیاتی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  بیش از دو دهه است که توسعه پایدار و بهتبع آن توسعه اکولوژیک ودوستدار طبیعت و توجه به رفتار اکولوژیک برای اندیشمندان اهمیتپیدا کرده است. منظور از رفتار اکولوژیک در کشاورزی، کشت باروشهای مناسب جهت حفاظت آب و خاک و منابع می باشد . هدفاین پژوهش، بررسی سازه ه ای پیش بینی کننده رفتار اکولوژیکذرت کاران شهرستان شیراز نسبت به مصرف نهاده ه ا ...  بیشتر