تولید سناریوهای بلند‌مدت جریان تحت تاثیر تغییر اقلیم و تحلیل آن‎ها (بررسی موردی: حوضه آبریز سد کارون4)

اسداله اکبریان اقدم؛ علی محمد احمدوند؛ سعید علیمحمدی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 23-36

چکیده
  پدیده تغییر اقلیم در کشور اثرات محسوس و اغلب نامطلوبی را ایجاد خواهد کرد. آشکار سازی و بررسی اثرات این پدیده بر محیط‎زیست و عوامل هیدرولوژیکی از جمله جریان رودخانه‌ها، به‌عنوان عامل اساسی در تامین منابع آبی، یک ضرورت است. پژوهش حاضر در این راستا، سناریوهای بلند‌مدت جریان و تبخیر تحت تاثیر پدیده مذکور را در حوضه آبریز سد کارون 4 طی ...  بیشتر