ارزیابی مطلوبیت زیستگاه تابستانه وزمستانه گوسفند وحشی البرز مرکز ی( O.o.arkali &O.o.vigneii) به روش حداکثر بی نظمی در استان تهران

امیر عباس احمدی؛ بهمن شمس اسفند اباد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 79-88

چکیده
  گوسفند وحشی البرز مرکزی( O.o.arkali &O.o.vigneii) گونه ای است که دراکثر مناطق طبیعی استان تهران پراکنش داشته و این گونه در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در طبقه آسیب پذیر (Vulnerable ) واقع شده و بر اساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران در طبقه گونه های حمایت و حفاظت شده قرار دارد. بنابراین، حفاظت از آن حائز اهمیت در سطوح ملی و بین المللی ...  بیشتر