تعیین غلظت و منشآ ترکیبات آلکان‏های نرمال در تخم‏ چهارگونه پرستوی دریایی جزیره شیدور- خلیج فارس

زیبا سالاری جو؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ سید محمود قاسمپوری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 63-70

چکیده
  پیشگیری از آلودگی دریا برای استفاده پایدار از منابع بسیار مهم است. با توجه به پایداری آلاینده ها در سراسر زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی، احتمال آسیب رساندن به تمام موجودات زنده از جمله انسان در رأس زنجیره غذایی وجود دارد. در سال‌های اخیر آلکان‌های نرمال به عنوان شاخصی مطلوب جهت تعیین منشأ و ردیابی روند تغییرات ترکیبات آلی استفاده ...  بیشتر