بررسی نگرشهای کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ نازنین امیدوار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  چکیدهشکلگیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ وپشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف ازاین پژوهش بررسی نگرشهای محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اییادگیری در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هایجنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112کودک شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر