بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 39-50

چکیده
  کشت بوم ها، بوم نظام هایی با کارکردهای متعدد هستند که برای تولیدمحصولات خاص مدیریت میشوند. اما مدیریت نادرست و فشار بر آنهامنجر به تخریب ساختار و کارکرد کشت بوم ها شده و لزوم توجه و بررسیسلامت آنها را ضروری میسازد. در این پژوهش سلامت کشت بوم هایاستانهای غرب و شمال غربی ایران شامل اردبیل، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، ...  بیشتر