شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)

وحید امینی پارسا؛ اسماعیل صالحی؛ شهاب عادلی قرجه داغی؛ علی عزیزی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 133-142

چکیده
  سطح زمین تاکنون در معرض تغییرات چشمگیر کاربری و پوشش زمین قرار گرفته که این در پهنهها و حوزههای نفوذ مناطق سکونتگاهی ب سیار مشـــهودتر اســـت. تغییرات کاربری زمین نقش مهمی در درک ارتباط متقابل بین فعالیتهای بشــر و محیطزیســت دارد، بنابراین بررســی این تغییرات به صورت توالی زمانی از گذ شته تا آینده (رهیافت پویا) ضروری اسـت. در این ...  بیشتر