تأثیر نحوة استقرار پایه‌ها در میزان مشخصه های کمی و کیفی نارون ها در منطقه شهری

مرتضی حبیبی؛ هادی کیادلیری؛ رضا اخوان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 25-34

چکیده
  بـه منظـور بررسـی وضـعیت درختـان در منـاطق شـهری، منطقـه 16 شهرداری تهران برای انجام این تحقیق انتخاب شـد. در ایـن بررسـی دو گونـة اوجـا carpinifolia Ulmus و نـارون چتـری Ulmus carpinifolia Umberaculifera.Var در دو حالت تودهای و نواری بررسی شدند. در این بررسی، آماربرداری بصورت تصادفی و به روش خطی انجـام شـد. بعـد از انتخاب توده ها و نوارها تعداد 100 درخـت بـرای ...  بیشتر