تأثیر نحوة استقرار پایه‌ها در میزان مشخصه های کمی و کیفی نارون ها در منطقه شهری

مرتضی حبیبی؛ هادی کیادلیری؛ رضا اخوان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 25-34

چکیده
  بـه منظـور بررسـی وضـعیت درختـان در منـاطق شـهری، منطقـه 16 شهرداری تهران برای انجام این تحقیق انتخاب شـد. در ایـن بررسـی دو گونـة اوجـا carpinifolia Ulmus و نـارون چتـری Ulmus carpinifolia Umberaculifera.Var در دو حالت تودهای و نواری بررسی شدند. در این بررسی، آماربرداری بصورت تصادفی و به روش خطی انجـام شـد. بعـد از انتخاب توده ها و نوارها تعداد 100 درخـت بـرای ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در مدیریت جنگل های اشترانکوه در شهرستان دورود

نرگس درمیانی؛ هادی کیادلیری؛ مسعود بیژنی؛ فرزاد ویسانلو

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 51-62

چکیده
  مدیریت منابع جنگلی به دلیل گستردگی و تداخل با مسائل اقتصادی و اجتماعی، طرحی فراسازمانی است که نیازمند مشارکت همگانی می باشد. با افزایش جمعیت و وابستگی شدید جنگل‌نشینان به منابع جنگلی، سطح این منابع با ارزش کاهش یافته و از منظر تخریب کمی و کیفی در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل‌نشین ...  بیشتر