جزءبندی سینتیک آزادسازی فلزات سنگین از رسوبات رسی با استفاده از ستون آبشویی

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 1-10

چکیده
  سینتیک آزاد سازی فلزات سنگین (روی، سرب، نیکل، مس و کادمیوم) از دو نمونه رسوب رسی گرفته شده از عمق 0 تا 10 سانتی متری پائین دست رودخانه قره چای واقع در استان همدان که با نمک نیتراته این فلزات آلوده شده بودند، با روش ستون آبشویی مطالعه شد. سرعت آزادسازی فلزات سنگین از نمونه‌های آلوده در ابتداء سریع و با گذشت زمان از سرعت آزادسازی آن‌ها ...  بیشتر