الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده – ستانده گسترش یافته

مرتضی تهامی پور؛ عباس صلاح؛ عباس عرب مازار

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 35-50

چکیده
  یکی از دیدگاه های نوین در مدیریت منابع آب، توجه به اصـــل مزیت نسبی و تجارت آب مجازی است. در واقع این نگاه وجود دارد که می توان یک تخصــص منطقه ای بر اســاس منابع آب در نظر گرفت و مناطقی که کم آب هسـتند واردکننده محصـولات آب بر باشـند و این محصـولات در مناطق پرآب تولید شود و یا اینکه از کشورهای دیگر وارد شود. در این پژوهش این دیدگاه برای ...  بیشتر

برآورد اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار دیاکسید کربن در اقتصاد ایران

حسن گلمرادی آدینه وند؛ عباس عرب مازار

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  هدف این مقاله برآورد تجربی اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و انتشار دی اکسید کربن مربوط به آن به منظور تخمین هزینه های کلی سیاست های کاهش انتشار دی اکسید کربن است. به همین منظور با استفاده ازروش خودرگرسیون برداری، کشش های بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، سرمایه گذاری و اشتغال  نسبت به انواع مختلف سوخت های فسیلی محاسبه ...  بیشتر