کاربرد فنولوژی علف های هرز مزارع گندم در بهینه سازی کنترل شیمیایی و کاهش مصرف سموم

مهدی مین باشی معینی؛ حمید رحیمیان؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ میر مسعود خیرخواه؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ احمد دیه جی

دوره 5، شماره 4 ، تیر 1387

چکیده
  به منظور بررسی فنولوژی علف های هرز مزارع گندم و تعیین یک شاخص مناسب برای پیش بینی این مراحل فنولوژیکی و در نهایت استفاده از آن در بهینه 86 در چهار منطقه زنجان، - سازی کنترل شیمیایی، آزمایشی در سال زراعی 85 کرج، ورامین و محمود آباد انجام شد. برای این منظور بذر 8 گونه ازعلف های هرز غالب مزارع گندم (پهن برگ و باریک برگ) در سال زراعی قبل جمع آوری ...  بیشتر