اصول و معیارهای طراحی منظر پایدار در مرمت منظر طبیعی مسیل خشک شیراز

محمدرضا پورجعفر؛ علیرضا صادقی؛ فریال احمدی

دوره 7، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بازیابی منظر طبیعی مسیل خشک شیراز به مثابه اکوسیستم زنده و پویای شهر شیراز بر مبنای انگاره های طراحی منظر پایدار شکل گرفته است. در فرآیند بازیابی این منظر طبیعی، نخست به بازشناسی وضعیت موجود بستر از طریق تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید های این بستر پرداخته شده است. سپس با رعایت اصول طراحی منظر پایدار (اکولوژیکی ...  بیشتر