ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهای تولیدی در کارخانههای بهرهبرداری و نمکزدایی نفت در اهواز، بر اساس RCRA

اعظم نامداری؛ نعمت ا... جعفرزاده حقیقی فرد؛ فرامرز ترکیان؛ ذبیح ا... مزارعی

دوره 7، شماره 4 ، تیر 1389

چکیده
  هدف از این تحقیق میدانی؛ شناسایی، طبقهبندی و کددهی پسماندهای خطرناک تولیدی، به منظور مدیریت جامع پسماندها در بزرگترین واحد نفتی خاورمیانه - شرکت بهرهبرداری شماره 2 نفت و گاز کارون در اهواز _ بر اساس RCRA، میباشد. جهت تحقق این هدف، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 154 سوالی، نقشههای ترسیم شده واحدها، انجام آزمایشات استاندارد، مقایسه مواد شیمیایی ...  بیشتر