تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی

صادق صالحی؛ حسین محمودی؛ نرگس دیبایی؛ سارا کریم زاده

دوره 9، شماره 4 ، تیر 1391

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی رابطه میان نگرش محیط زیستی افراد و رفتار محیط زیستی (مصرف انرژی خانگی ) آن ها در مناطق شهری شهرستان ارومیه می پردازد. در این تحقیق ، نگرش افراد مورد بررسی در دو سطح نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص (مصرف انرژی ) مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق فرضیه تحقیق، بین نگرش محیطی زیستی عام و نگرش محیطی زیستی خاص ، ...  بیشتر