ارزیابی تاثیرات تنش های گرمایی در کشت ذرت (مطالعه موردی استان قزوین)

محمود احمدی؛ هانیه میرحاجی

دوره 9، شماره 3 ، فروردین 1391

چکیده
  تنش گرمایی درگیاهان عبارت است از افزایش دما به بالاتر از سطح آستانه برای یک دوره زمانی که موجب خسارت تغییر ناپذیر(پایدار) در رشد ونمو گیاهان شود. در دماهای خیلی بالا همراه با آسیب شدید سلولی و مرگ سلول ها ممکن است در چند دقیقه اتفاق بیافتند که دلیل آن ، به هم ریختن ساختارهای سلولی است.خسارت مستقیم بر اثر تنش گرما شامل به هم ریختن ساختار ...  بیشتر