سازمان های بین المللی ،محیط زیست و مسائل اقتصادی شمال – جنوب

حسین پور احمدی میبدی؛ عبدالمحمود محمدی لرد

دوره 8، شماره 3 ، فروردین 1390

چکیده
  در اندیشه نهادگرایی نئولیبرال ، سازمان های بین المللی قادرند همکاری بین دولت های ملی را در موضوعات جهان شمول تقویت نموده و مستقل از اراده ی قدرت های بزرگ در صحنه ی بین الملل عمل نمایند . در این تحقیق تلاش شده است این آموزه ی نئولیبرالی ، در ارتباط با نقش « سازمان های بین المللی زیست محیطی » در خصوص چالش های روابط اقتصادی شمال – ...  بیشتر