بررسی برنامه های درسی مقطع راهنمایی با تاکید بر محورهای آموزش محیط زیست

شادی دیبایی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان

دوره 6، شماره 3 ، فروردین 1388

چکیده
  آموزش های زیست محیطی در صورتی که به شکل رسمی در نیایند، یعنی درجریان آموزش کلاسیک قرارنگیرند و ارزشیابی نشوند، ممکن است به سرعت فراموش شوند یا دست کم ، جدی گرفته نشوند .آموزش کلاسیک (رسمی ) مسایل و مشکلات زیست محیطی از دغدغه های خاطر علاقه مندان ، سازمان های مرتبط و گروه های مستقل طرفدار محیط زیست می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان نیز ...  بیشتر