تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پای آب ملی

غلامعلی شرزه ای؛ متین سادات برقعی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  آب شیرین از اصلیترین منابعی است که به منظور دست یابی به توسعه در هر کشور، « رد پای آب » . پایدار باید برای آن اهمیت ویژه قائل شد براساس کل حجم آب لازم برای تولید کالاها و خدمات مصرفی افراد آن کشور تعریف میشود. از آنجا که تمام کالاها و خدمات مصرفی افراد یک کشور در همان کشور تولید نمیشود، رد پای آب شامل دو بخش داخلی و خارجی میشود. یکی ...  بیشتر