بررسی نگرشهای کودکان پیشدبستانی شهر مشهد در مورد مسائل محیطزیستی

سید محمد شبیری؛ حسین میبودی؛ نازنین امیدوار

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  چکیدهشکلگیری نگرش، ارزشها، تعهد و مهارتهای مورد نیاز برای حفظ وپشتیبانی محیطزیست در افراد از سنین پایین آغاز میشود . هدف ازاین پژوهش بررسی نگرشهای محیطزیستی و انتخاب نوع سبکه اییادگیری در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بر اساس تفاوت هایجنس می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی -پیمایشی است و 112کودک شرکتکننده به طور تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر

ارزیابی آموزش محیطزیست در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود

سیدمحمد شبیری؛ حسین میبودی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1392

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل سیر تحولات آموزش محیط زیست از آغاز پیدایش تاکنون در ایران است . روند تحولات آموزش محیط زیست در ایران طی 40 سال گذشته دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. آموزش محیط زیست در ایران سابقه چندانی ندارد اما، طی سه دهه اخیر تلاشها و اقدامات شایان توجهی در این خصوص صورت گرفته است . در انجام این پژوهش از روش تحقیق ...  بیشتر