نویسنده = نگین شعبانی
شناسایی منابع شوری آب زیرزمینی دشت لنجانات اصفهان

دوره 9، شماره 3، فروردین 1391

زهرا کی همایون؛ حمید رضا ناصری؛ محمد نخعی


بررسی اثر دفعات بازیافت کاغذ باطله NSSC بر ویژگی های خمیر بازیافتی حاصل از آن

دوره 9، شماره 2، دی 1390

زهرا رزم پور؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ سعید مهدوی؛ مهدی رحمانی نیا


مقایسه پایداری مصرف نهادهها در مزارع شالیکاری سنتی و تجهیز شده ایران(مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمدصادق ابراهیمی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ سیدحمید موحد محمدی؛ ایرج صالح


بررسی مقاومت سوروف (Echinochloa spp.) به برخی علف کش های رایج در شالیزارهای ایران

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد بیطرفان؛ حسن محمدعلیزاده؛ اسکندر زند؛ بیژن یعقوبی؛ فاطمه بناکاشانی


تحلیلی بر رویکرد های توسعه گردشگری دراجتماعات محلی

دوره 9، شماره 2، دی 1390

حسن اسماعیل زاده؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان

دوره 9، شماره 2، دی 1390

محمد حسین رجبی؛ افشین سلطانی؛ بیتا وحیدنیا؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی


پیش بینی زمان تاخیر در حوضه آبخیز

دوره 9، شماره 1، مهر 1390

افشین هنر بخش؛ سید جواد ساداتی نژاد؛ مسلم حیدری؛ محمد رضا مزدیان فرد


کاربرد تلفیقی سنجش ازدورو مدل های آمار مکانی در شناسائی شوری خاک

دوره 9، شماره 1، مهر 1390

علی اکبر نوروزی؛ مهدی همایی؛ عباس فرشاد


تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

سید مجید ذبیح زاده؛ محمد تقی اسدالله زاده؛ مریم احمدی؛ حسین کرمانیان


سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

سید صفدر حسینی؛ محمد قربانی؛ محمد ترشیزی


بررسی چندمدل کامپیوتری و ارائه مدل غلظت .SO2 و H2S در سطح زمین

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

نادیا شریف زاده؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست