نویسنده = مرتضی مولایی
تغییر پذیری مکانی متغییرهای حاصلخیزی خاک در یک باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان ، ایران

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

امید نوری رودسری؛ کاظم ارزانی؛ عزیز مومنی؛ مهدی طاهری


تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در بوم نظام های فشرده کشاورزی (مطالعه موردی : گلخانه خیار درمنطقه ورامین)

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

فاطمه دریجانی؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی؛ علی علیپور جهانگیری


رابطه میان تنوع گیاهی و مشخصات خاک رویشگاه جنگلی ارغوان در زاگرس شمالی

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

محمد رضائی پور؛ مسلم اکبری نیا؛ مسعود طبری کوچکسرایی


مطالعه واکنش پوشش گیاهی به چرا در مراتع کوهستانی گرگان

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

قدرت اله حیدری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محسن باغستانی فر


تاثیر عوامل زیست محیطی بر امنیت ملی ایران (مطالعه موردی شهر اراک)

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

محمد یزدی؛ اسماعیل رمضانی؛ بهادر امینیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Yunker)با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پروتئینی

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

سارا تاجدوست؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فریبا میقانی؛ اسکندر زند؛ زهرا نورمحمدی


تحلیلی بر رابطه بین نگرش نوین محیط زیستی و مصرف انرژی خانگی

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

صادق صالحی؛ حسین محمودی؛ نرگس دیبایی؛ سارا کریم زاده


بررسی اثر سامانه اتوبوس تندرو بر انتشار گازهای گلخانه ای در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، تیر 1391

سعید متصدی زرندی؛ مریم علی پور؛ فرامرز معطر


امکان پذیری حذف نیتروژن توسط سیستم USBF و زمان ماند بهینه آن

دوره 9، شماره 3، فروردین 1391

مرتضی شاکری؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن توسط باکتری Klebsiella oxytocaجداسازی شده از خاک های آلوده به نفت جنوب اهواز

دوره 9، شماره 3، فروردین 1391

احمد لاله؛ سلیمان امیری؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ جواد فخاری