نویسنده = محسن سرتیپی پور
ارزیابی کیفیت آب های سطحی با استفاده از آنالیز کلاستر : (مطالعه موردی رودخانه قره سو، ایران )

دوره 8، شماره 2، دی 1389

ابراهیم فتائی؛ سید مسعود منوری؛ امیر حسام حسنی؛ سید احمد میرباقری؛ عبدالرضا کرباسی


ژئو شیمی زیست محیطی معدن زغال سنگ لاویج، البرز مرکزی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

محمد یزدی؛ رعنا اسماعیل پور؛ پدرام ناوی؛ احمد خاکزاد


بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

امیر حسام حسنی؛ فهیمه قنادی؛ اقدس رحیمی


مطالعه کمی جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک های آهکی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

احمد فرخیان فیروزی؛ مهدی همایی؛ مرتضی ستاری


مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مهدی قدیمی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پور قاسمی؛ حمید رضا مرادی


ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف آب د رمجموعه کارخانجات بازیافت کاغذ بسته بندی درایران

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

حسین کرمانیان؛ زهرا رزم پور؛ امید رمضانی؛ مهدی رحمانی نیا


تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح


بررسی میزان تجمع آفت کش د.د. ت در ماهیان خوراکی تالاب شادگان و ارزیابی خطر آن برای مصرف کنندگان

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مرتضی داودی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ سید محمود قاسمپوری


نیازسنجی آموزشی کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیست در ایران

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

ساناز صنایع گلدوز؛ مجید مخدوم؛ حمید رضا جعفری؛ حسن اصیلیان مهابادی


ارائه برنامه راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده مندبوشهر به روش "فریمن"

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایرانخواهی؛ نبی الله مرادی


بررسی تاثیر فعالیت های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حسین صباحی؛ محمد فیضی؛ هادی ویسی؛ کمال سادات اسیلان


مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

فرزاد جلیلیان؛ یعقوب فتحی پور؛ اصغر طالبی؛ امین صدارتیان


ارزیابی فرآیند برنامه ریزی "آمایش سرزمین" در ایران و راهکارهای بهبود آن

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

محمدحسین شریف زادگان؛ سید امیر رضوی دهکردی


ارائه طرح جامع مدیریت پسماندهای تولیدی در کارخانههای بهرهبرداری و نمکزدایی نفت در اهواز، بر اساس RCRA

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

اعظم نامداری؛ نعمت ا... جعفرزاده حقیقی فرد؛ فرامرز ترکیان؛ ذبیح ا... مزارعی


پایش علفهای هرز مقاوم به عل فکش در ایران

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علیرضا عطری؛ مهدی مین باشی معینی