نویسنده = لیلا کوکبی
بررسی فراوانی و تنوع زیستی گونه های ماهیان رودخانه هراز در استان مازندران

دوره 6، شماره 2، دی 1387

رضا بناگر؛ محمود کرمی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ سید محمود قاسمپوری


بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود

دوره 6، شماره 2، دی 1387

روح الله میرزایی؛ محمود کرمی؛ افشین دانه کار؛ اصغر عبدلی


بررسی آراء و نیازهای تفرجی بازدید کنندگان پارک جنگلی سی سنگان

دوره 6، شماره 2، دی 1387

حمید گشتاسب میگونی؛ بهمن شمس؛ بهاره چشمه خاور


مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه : شهر تبریز)

دوره 6، شماره 2، دی 1387

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ حسین نظم فر


بازشناسی روشها و شیوه های طراحی محیطی برای پیشگیری از تخریب گرایی فضا

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

محسن فیضی؛ سید باقر حسینی؛ سینا رزاقی اصل


زیست سنجی بذر و آنزیم ACCase به منظور مطالعه مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به بازدارنده های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات(APP)

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

جاوید قرخلو؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ علی قنبری؛ ماریا اسونا؛ رافائل دپرادو


مطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیک

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

روح ا.. عباسی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مسعود شیدایی


سنجش مقدار روی در بافت های ماهی شهری معمولی صید شده درمناطق شمالی خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

مژده سعیدی؛ بهروز ابطحی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ ناصر آقاجری؛ مهدی قدرتی شجاعی


تهیه نقشه خطر فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز سد دز با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

سید حسین پورعلی؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل


ارزیابی نگرش نسبت به توسعه پایدار

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

حسن صدوق ونینی؛ هادی ویسی؛ علی اشرف علیپور