نویسنده = حسین گنجی دوست
روشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGIS

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

مهناز اسکندری؛ مهدی همایی؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا


بررسی مقایسهای کارایی حذف آمونیاک توسط بیوفیلترهایبا بستر کمپوست متخلخل و خاک فرآوری شده

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

سعید متصدی زرندی؛ اشرف مظاهری تهرانی؛ محمدرضا مسعودی نژاد


آلودگی و منشأ هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ایدر آب سطحی و پساب کلانشهر اصفهان

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فرید مر؛ سامان خبازی؛ بهنام کشاورزی؛ محمد سراجی


منشاءیابی و تعیین پیوند فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

فریبا زمانی هرگلانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمسعود منوری؛ پرویز آبرومند آذر


بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگیبر ترکیب و تنوع علفهای هرز

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

علیرضا کوچکی؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ الهام عزیزی


تهیه مدل ارزیابی فنی، زیستمحیطی و اقتصادی سناریو های مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده ازANP و GIS (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

مهدی قنبرزاده لک؛ نادر شریعتمداری؛ محمدرضا صبور؛ رضا قناتیان نجف آبادی؛ مهدی حیدری


تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر رد پای آب ملی

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

غلامعلی شرزه ای؛ متین سادات برقعی


تأثیر کاربرد دراز مدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهریبر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف گیاه ریحان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392

آزاده کاشانی؛ همت ا... پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ ارسطو عباسیان


بررسی وضعیت فلزات سنگین خاکهای غرب شهر تهران(مطالعه موردی: پارک جنگلی چیتگر)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392

ابراهیم محمودآبادی؛ فریدون سرمدیان؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی


کاربرد سنجش از راه دور در بررسی روند تغییرات کاربری اراضیبا تأکید برتوسعه شهری (تالاب انزلی)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392

علی بالی؛ سیدمسعود منوری؛ برهان ریاضی؛ نعمت ا... خراسانی؛ میرمسعود خیرخواه