نویسنده = حسین پور احمدی میبدی
واکاوی روابط بین دانش و نگرش دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار

دوره 5، شماره 2، دی 1386

هادی ویسی؛ هادی همتیار؛ هادی آذرکردار


مرفولوژی دهانه رودخانه های جنوب خزر در شرایط اثر عوامل انسانی و نوسان تراز آب

دوره 5، شماره 2، دی 1386

حمید علیزاده کتک لاهیجانی؛ وحید توکلی؛ عبدالحسین امینی


ایجاد پایگاه داده جغرافیایی پایه برای حوزه آبریز مادر سو در استان گلستان – ایران

دوره 5، شماره 2، دی 1386

امین حسینی اصل؛ علی اکبر متکان؛ فریده جاوید؛ حسین پورعلی


تاثیر کاربرد کمپوست های زئلیتی در اراضی شنی ، بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آفتابگردان

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

مجید غلامحسینی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ احسان جمشیدی


بررسی اثر سطوح مختلف ماده افزودنی سیتوگیت و علف کش کلریدازون +فن مدیفام بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندر قند

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

امیر عباس قربانی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ سمیه فروزش؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ میرتراب کاظمی پور اسفهلان


سیمای پوششی رویشگاه های گیاهی استان قم

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

احمد رضا محرابیان؛ اصغر عبدلی؛ حسین مصطفوی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ فراهم احمدزاده؛ مهرگان ابراهیمی


بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی

دوره 4، شماره 4، تیر 1386

آیدین حمیدی؛ احمد اصغر زاده؛ رجب چوکان؛ مجید دهقان شعار؛ امیر قلاوند؛ محمد جعفر ملکوتی


بررسی امکان استفاده از لجن خشک شده تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران در کشاورزی

دوره 4، شماره 4، تیر 1386

گل بهار میرحسینی؛ محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون


بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت

دوره 4، شماره 4، تیر 1386

فریماه عابدین زاده؛ سید مسعود منوری


مقایسه تطبیقی روش های حذف خطاهای مدل ارتفاعی رقومی(DEM) حوضه های آبخیز

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ داود عاشورلو


ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم – پنبه در خراسان

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی